| به وقت تهران

تقدیرنامه

وجود آزمایشگاههای مجهز و بکارگیری نیروهای متخصص و متبحر یکی از مهم ترین دلایل تولید محصولات باکیفیت در صنعت است ضمن اینکه همین عوامل توانسته زمینه مساعدی رابرای ارائه محصولات نوآورانه صنعتی و کسب انواع استانداردهای مربوطه فراهم کند.