| به وقت تهران

مقالات

مقاوم سازي ساختمان هاي با مصالح بنايي غير مسلح موجود در برابر زلزله با استفاده از ميلگرد و پروفيل هاي فولادي 1389/04/24

ه دليل آنكه بسياري از ساختمان هاي موجود در ايران، ساختمان هاي با مصالح بنايي مي باشند و از طرفي كشور ايران در بخشي


طراحي مقطع و محاسبه پروفيل تغيير شكل محور تونل در گسلهاي فعال تونل سوم كوهرنگ 1389/04/24

در اين مقاله روشي براي به دست آوردن پروفيل تغيير شكل محور تونلها در محل عبور از گسلهاي فعال ارائه شده است. ي